PROGRAMA BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS – 2023

Persoas beneficiarias

→ As persoas traballadoras autónomas de alta no RETA(*) ou mutualidade de colexio
profesional, cunha antigüidade superior a 42 meses ininterrompidos de actividade e cun rendemento neto reducido no 2021 inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros (IVE incluído).
→ As sociedades de calquera clase e comunidades de bens cunha facturación mínima anual de 12.000 euros (IVE incluído) e unha base impoñible inferior a 30.000 euros no Imposto sobre Sociedades no ano 2021.
→ As entidades que tributen no réxime de atribución de rendas cun rendemento neto reducido de actividades económicas declarado no IRPF da suma de todos os seus membros inferior a 30.000€.

Intensidade da axuda

Ayudas del 80% do investimento cun importe máximo de: 3.000 €

Investimentos subvencionables

→ Compra de maquinaria
→ Compra / instalación para a mellora da
eficiencia enerxética
→ Substitución de combustibles fósiles ou
materiais críticos ou escasos
→ Compra de utillaxe e ferramentas
→ Reforma do local do negocio
→ Equipamento informático
→ Equipamento de oficina / negocio
→ Rótulos
→ Aplicacións informáticas, webs, apps e
redes sociais
→ Deseño de marca
O gasto debe estar realizado e efectivamente pagado entre o 1 de xaneiro de 2023 e a data de
presentación da solicitude.
Son subvencionables os seguintes investimentos: